About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anttir
Last Updated: 10/09/05 11:37
Viewed 12755 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.73%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7258)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 58:42
Þaidime praëjusios dienos 227 dienos
Þaidimas iðsaugotas 196
Apsilankymai ligoninëje 62
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 146
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
109 ið 255 bandymø
42.75%
Perpurkðti grafitai 42 out of 100
42%
Nuotraukos 5 out of 50
10%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 15 out of 50
30%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 11
Tolimiausias metimas 76.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2590
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 95%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 47%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 41.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 47
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 71.70%
Priklausanèios teritorijos 38
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 38
Verbuoti gaujos nariai 126
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 79
Viso nuþudyta gaujø nariø 118
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1723
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $440.160,00
Mados biudþetas $34.186,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $1.035,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.190,00
Maisto biudþetas $292,00
Visas apsipirkimo biudþetas $483.063,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.700,00
Nuosavybës biudþetas $689.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.754.078,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.325.688,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $400.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18306 ið 43628
41.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 399
Tavo nuþudyti þmonës 3590
Kitø nuþudyti þmonës 732
Nuþudyti nusikaltëliai 57
Nuþudyti gaujø nariai 1605
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2238
Sunaikinti automobiliai/motociklai 707
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $2.478.158,00
Perðautos padangos 263
Ðûviai á galvà 892
Sukelti gaisrai 1784
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 369
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 267
Paisekimas 42.75%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1211º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 971.42ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:19
Toliausiai ant priekinio rato 292.04ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 50.90ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:48
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:48
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6235045.25ft
Pësèiomis nueita 698921.63ft
Plaukte nuplaukta 17057.04ft
Automobiliu nuvaþiuota 3310495.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 62011.14ft
Motociklu nuvaþiuota 1008437.50ft
Laivu nuplaukta 72853.88ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 223704.06ft
Lëktuvu nuskrista 814295.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1780.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 25490.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:18
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:53
Laikas su raketine kuprine 0:53
Skrydþiø laikas 1:50
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $3.535,00
Nuveþti keleiviai 17
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.455,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $22.500,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:35
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 40
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 17
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:02
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:00
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:17
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!