About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anson225
Last Updated: 08/19/05 13:02
Viewed 12114 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 51.34%
Ranking kryminalny Shooter (6869)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 35:14
Miniête dni w grze 135 dni
Iloœæ zapisañ gry 197
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 86
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
93 po 136 próbach
68.38%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 30lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 3
Najdalszy skok na rowerze 60.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 39%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 83%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 45%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 6%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 30%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 4%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 14.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 13
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 20.75%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 35
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 18
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 480
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $600,00
Kasa wydana na modê $1 695,00
Kasa wydana na tatua¿e $485,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $500,00
Kasa wydana na jedzenie $309,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $3 689,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $130 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $38 032,00
Kasa wygrana w kasynach $17 525,00
Kasa przegrana w kasynach $20 507,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11396 z 20140
56.58%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 201
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1795
Ludzie zniszczeni przez innych 287
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 430
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 1634
Zniszczone pojazdy ziemne 392
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 740 624,00
Liczba przebitych kó³ 114
Liczba strza³ów w g³owê 616
Wywo³ane po¿ary 554
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 238
Liczba straconych gwiazdek 118
EfektywnoϾ 68.38%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 203.33ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 305º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 22.45ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:06
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 11:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3025702.15ft
Dystans pokonany na nogach 278870.78ft
Dystans pokonany wp³aw 11065.37ft
Dystans pokonany samochodem 1175980.50ft
Dystans pokonany rowerem 96932.06ft
Dystans pokonany motocyklem 566916.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 31884.76ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 87143.66ft
Dystans pokonany samolotem 658265.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 90930.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 27713.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 1:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:29
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 3:01
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 5:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 5:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!