About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anson225
Last Updated: 08/19/05 13:02
Viewed 12119 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.34%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6869)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 35:14
Þaidime praëjusios dienos 135 dienos
Þaidimas iðsaugotas 197
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 86
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 136 bandymø
68.38%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 30lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 3
Tolimiausias metimas 60.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3750
Þaidëjo statistikos
Storumas 39%
Iðtvermë 100%
Pagarba 83%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 45%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 6%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 30%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 4%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 13
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 20.75%
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 480
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $600,00
Mados biudþetas $1.695,00
Tatuiruoèiø biudþetas $485,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $309,00
Visas apsipirkimo biudþetas $3.689,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $130.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $38.032,00
Loðimuose laimëti pinigai $17.525,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $20.507,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11396 ið 20140
56.58%
Sunaudota sprogmenø (kg) 201
Tavo nuþudyti þmonës 1795
Kitø nuþudyti þmonës 287
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 430
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 1634
Sunaikinti automobiliai/motociklai 392
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $1.740.624,00
Perðautos padangos 114
Ðûviai á galvà 616
Sukelti gaisrai 554
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 118
Paisekimas 68.38%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 203.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 305º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 22.45ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:06
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 11:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3025702.15ft
Pësèiomis nueita 278870.78ft
Plaukte nuplaukta 11065.37ft
Automobiliu nuvaþiuota 1175980.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 96932.06ft
Motociklu nuvaþiuota 566916.31ft
Laivu nuplaukta 31884.76ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 87143.66ft
Lëktuvu nuskrista 658265.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 90930.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 27713.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:19
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 1:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:29
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 3:01
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:33
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!