About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anders
Last Updated: 02/09/08 12:46
Viewed 11596 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 15.51%
Ranking kryminalny Homeboy (1792)
Ostatnia Wykonana Misja House Party
Czas grania 29:34
Miniête dni w grze 102 dni
Iloœæ zapisañ gry 106
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 90
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
24 po 84 próbach
28.57%
Zamalowane tagi 66 out of 100
66%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 19
Najdalszy skok na rowerze 122.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 21%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 3%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 48%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 20.75%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 308
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $275,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $80,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $240,00
Kasa wydana na tuning aut $2 800,00
Kasa wydana na jedzenie $180,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 835,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $40 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $200,00
Kasa wygrana w kasynach $400,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $400,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 13
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 460,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2457 z 3286
74.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 57
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1404
Ludzie zniszczeni przez innych 226
Zniszczeni kryminaliœci 39
Zniszczeni cz³onkowie gangów 254
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 752
Zniszczone pojazdy ziemne 159
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 2
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $402 556,00
Liczba przebitych kó³ 87
Liczba strza³ów w g³owê 317
Wywo³ane po¿ary 8
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 250
Liczba straconych gwiazdek 196
EfektywnoϾ 28.57%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 528º
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4567.81ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 327.62ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 195.52ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4269572.91ft
Dystans pokonany na nogach 290577.41ft
Dystans pokonany wp³aw 6065.06ft
Dystans pokonany samochodem 2311789.75ft
Dystans pokonany rowerem 352992.69ft
Dystans pokonany motocyklem 1179022.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 15275.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2046.27ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 101256.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 10546.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:45
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 19
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 250
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 19
Kasa zarobiona w taksówce $6 308,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 25
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:36
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!