About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anders
Last Updated: 02/09/08 12:46
Viewed 11583 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 15.51%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1792)
Paskutinë Pereita Misija House Party
Þaidimo laikas 29:34
Þaidime praëjusios dienos 102 dienos
Þaidimas iðsaugotas 106
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 90
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
24 ið 84 bandymø
28.57%
Perpurkðti grafitai 66 out of 100
66%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 19
Tolimiausias metimas 122.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3420
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 21%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 3%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 48%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 20.75%
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 308
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $275,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $80,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $240,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.800,00
Maisto biudþetas $180,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.835,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $40.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $200,00
Loðimuose laimëti pinigai $400,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $400,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 13
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.460,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2457 ið 3286
74.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 57
Tavo nuþudyti þmonës 1404
Kitø nuþudyti þmonës 226
Nuþudyti nusikaltëliai 39
Nuþudyti gaujø nariai 254
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 752
Sunaikinti automobiliai/motociklai 159
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 2
Pridaryta þalos uþ $402.556,00
Perðautos padangos 87
Ðûviai á galvà 317
Sukelti gaisrai 8
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 250
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 196
Paisekimas 28.57%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 273.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 528º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4567.81ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:16
Toliausiai ant priekinio rato 327.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 195.52ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4269572.91ft
Pësèiomis nueita 290577.41ft
Plaukte nuplaukta 6065.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 2311789.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 352992.69ft
Motociklu nuvaþiuota 1179022.63ft
Laivu nuplaukta 15275.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2046.27ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 101256.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 10546.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:48
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 19
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 250
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 19
Taksi uþdirbti pinigai $6.308,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.200,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 25
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:36
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!