About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anboca
Last Updated: 01/26/08 12:58
Viewed 12409 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 96.26%
Ranking kryminalny Shooter (7296)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 51:03
Miniête dni w grze 202 dni
Iloœæ zapisañ gry 306
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 45
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
137 po 166 próbach
82.53%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3900
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 13%
Musku³y 45%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 82%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 73%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Capitán
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 11
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 33.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Gánster
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 43.40%
Utrzymane terytoria 23
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 25
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 892
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $113 260,00
Kasa wydana na modê $155,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $256,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $24,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $113 989,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13508 z 27524
49.08%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 113
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2381
Ludzie zniszczeni przez innych 422
Zniszczeni kryminaliœci 86
Zniszczeni cz³onkowie gangów 835
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2048
Zniszczone pojazdy ziemne 817
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 612 362,00
Liczba przebitych kó³ 137
Liczba strza³ów w g³owê 739
Wywo³ane po¿ary 1364
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 380
Liczba straconych gwiazdek 268
EfektywnoϾ 82.53%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 1878.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1383º
Unikalne skoki znalezione 3 de 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 de 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2.09m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 46.68m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 74.80m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:46
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:07
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2335173.13m
Dystans pokonany na nogach 170126.28m
Dystans pokonany wp³aw 11327.27m
Dystans pokonany samochodem 1429450.50m
Dystans pokonany rowerem 27052.57m
Dystans pokonany motocyklem 302749.00m
Dystans pokonany ³odzi¹ 7451.01m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 183996.16m
Dystans pokonany samolotem 154651.34m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 48369.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:36
Czas lotu 2:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $8 868,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 880,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:34
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 64
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:48
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:00
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:19
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:37
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:14
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 2:22
Najlepszy czas w Barnstorming 6:46
Najlepszy czas w Military Service 5:36
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:24
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:56
Najlepszy czas w Heli Hell 9:28

Get Stats Like These!