About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anboca
Last Updated: 01/26/08 12:58
Viewed 12333 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 96.26%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7296)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 51:03
Þaidime praëjusios dienos 202 dienos
Þaidimas iðsaugotas 306
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 12
Perdaþyti automobiliai 45
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
137 ið 166 bandymø
82.53%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 50 de 50
100%
Surinktos kriauklës 50 de 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 0kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3900
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 13%
Raumenys 45%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 82%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 73%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Capitán
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 11
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Gánster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 25
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 892
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $113.260,00
Mados biudþetas $155,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $256,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $24,00
Visas apsipirkimo biudþetas $113.989,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13508 ið 27524
49.08%
Sunaudota sprogmenø (kg) 113
Tavo nuþudyti þmonës 2381
Kitø nuþudyti þmonës 422
Nuþudyti nusikaltëliai 86
Nuþudyti gaujø nariai 835
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2048
Sunaikinti automobiliai/motociklai 817
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $2.612.362,00
Perðautos padangos 137
Ðûviai á galvà 739
Sukelti gaisrai 1364
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 380
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 268
Paisekimas 82.53%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial doble
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1878.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1383º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 de 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 de 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2.09m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 46.68m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 74.80m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:46
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:07
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2335173.13m
Pësèiomis nueita 170126.28m
Plaukte nuplaukta 11327.27m
Automobiliu nuvaþiuota 1429450.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 27052.57m
Motociklu nuvaþiuota 302749.00m
Laivu nuplaukta 7451.01m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 183996.16m
Lëktuvu nuskrista 154651.34m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 48369.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:36
Skrydþiø laikas 2:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $8.868,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.880,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 de 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:34
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 64
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:22
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:48
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:00
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:19
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:37
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:24
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:14
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 2:22
Geriausias laikas - Barnstorming 6:46
Geriausias laikas - Military Service 5:36
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:24
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:56
Geriausias laikas - Heli Hell 9:28

Get Stats Like These!