About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: alaa
Last Updated: 07/26/05 12:43
Viewed 11691 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hawg (31031)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 120:07
Miniête dni w grze 502 dni
Iloœæ zapisañ gry 703
Liczba odwiedzin w szpitalu 50
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 137
Przemalowania samochodów 56
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 323 próbach
45.2%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4380
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 54%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 93
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 41
Liczba us³ug dziwek 20
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 93
Zabici zrekrutowani 37
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 134
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1896
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 089 860,00
Kasa wydana na modê $118 810,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 132,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $468,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $32 770,00
Kasa wydana na jedzenie $798,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 242 820,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $154 252 304,00
Kasa wygrana w kasynach $221 184 320,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 33
Liczba sprzedanych ³upów 68
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 640,00
Najwiêkszy ³up $4 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
27508 z 39382
69.85%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 114
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4882
Ludzie zniszczeni przez innych 1022
Zniszczeni kryminaliœci 243
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1859
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3260
Zniszczone pojazdy ziemne 1369
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 135
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 395 746,00
Liczba przebitych kó³ 335
Liczba strza³ów w g³owê 913
Wywo³ane po¿ary 387
Policja
Iloœæ ³apówek 16
Liczba zdobytych gwiazdek 992
Liczba straconych gwiazdek 700
EfektywnoϾ 45.2%
Razy z³apany 7
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 88
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1412º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 219.47ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 198.15ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 17056856.15ft
Dystans pokonany na nogach 1624163.00ft
Dystans pokonany wp³aw 83749.85ft
Dystans pokonany samochodem 8973047.00ft
Dystans pokonany rowerem 338810.03ft
Dystans pokonany motocyklem 4189909.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 205484.98ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 9396.69ft
Dystans pokonany helikopterem 243637.98ft
Dystans pokonany samolotem 1184017.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 162746.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 41893.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:55
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 3:08
Czas lotu 2:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 163
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 144
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 221
Kasa zarobiona w taksówce $30 256,00
Podwiezieni pasa¿erowie 62
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 210,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $19 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:34
Dostarczone paczki 86
Pstrykniête zdjêcia 101
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 2:24
NRG-500 Najlepszy czas 2:00
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:37
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:58
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:48
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:03
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:52
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:07
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:22
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:22
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:14
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:25
Najlepszy czas w World War Aces 3:36
Najlepszy czas w Barnstorming 7:34
Najlepszy czas w Military Service 23:55
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:38
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:41
Najlepszy czas w Heli Hell 6:30

Get Stats Like These!