About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: alaa
Last Updated: 07/26/05 12:43
Viewed 11749 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (31031)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 120:07
Þaidime praëjusios dienos 502 dienos
Þaidimas iðsaugotas 703
Apsilankymai ligoninëje 50
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 137
Perdaþyti automobiliai 56
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 323 bandymø
45.2%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4380
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 100%
Pagarba 98%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 54%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 93
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 41
Aplankytos prostitutës 20
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 93
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 37
Viso nuþudyta gaujø nariø 134
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1896
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.089.860,00
Mados biudþetas $118.810,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.132,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $468,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $32.770,00
Maisto biudþetas $798,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.242.820,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $154.252.304,00
Loðimuose laimëti pinigai $221.184.320,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 33
Parduota pavogtø dalykø 68
Vagystëmis uþdirbti pinigai $13.640,00
Didþiausias vagysèiø grobis $4.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
27508 ið 39382
69.85%
Sunaudota sprogmenø (kg) 114
Tavo nuþudyti þmonës 4882
Kitø nuþudyti þmonës 1022
Nuþudyti nusikaltëliai 243
Nuþudyti gaujø nariai 1859
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3260
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1369
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 135
Pridaryta þalos uþ $4.395.746,00
Perðautos padangos 335
Ðûviai á galvà 913
Sukelti gaisrai 387
Policija
policijos kyðiai 16
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 992
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 700
Paisekimas 45.2%
Keliskart suimtas 7
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 88
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1412º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 219.47ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 198.15ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:24
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 17056856.15ft
Pësèiomis nueita 1624163.00ft
Plaukte nuplaukta 83749.85ft
Automobiliu nuvaþiuota 8973047.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 338810.03ft
Motociklu nuvaþiuota 4189909.50ft
Laivu nuplaukta 205484.98ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 9396.69ft
Sraigtasparniu nuskrista 243637.98ft
Lëktuvu nuskrista 1184017.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 162746.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 41893.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:55
Laikas su raketine kuprine 3:08
Skrydþiø laikas 2:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 163
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 144
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 221
Taksi uþdirbti pinigai $30.256,00
Nuveþti keleiviai 62
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.210,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $19.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 7
Karjere uþtruktas laikas 21:34
Pristatyti siuntiniai 86
Padarytos nuotraukos 101
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:24
NRG-500 geriausias laikas 2:00
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:37
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:58
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:48
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:03
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:44
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:52
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:39
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:07
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:22
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:22
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:14
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:31
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:25
Geriausias laikas - World War Aces 3:36
Geriausias laikas - Barnstorming 7:34
Geriausias laikas - Military Service 23:55
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:38
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:41
Geriausias laikas - Heli Hell 6:30

Get Stats Like These!