About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: akitaz
Last Updated: 07/08/05 10:46
Viewed 11588 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Soldier (26366)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 34:24
Miniête dni w grze 118 dni
Iloœæ zapisañ gry 145
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 75
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 9
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 175 próbach
55.43%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2660
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 40%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 23.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 30
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 855
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $27 200,00
Kasa wydana na modê $32 785,00
Kasa wydana na tatua¿e $250,00
Kasa wydana na fryzjera $1 810,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $39 405,00
Kasa wydana na jedzenie $602,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $100 102,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $763 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $780,00
Kasa wygrana w kasynach $2 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18563 z 51290
36.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 881
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2556
Ludzie zniszczeni przez innych 355
Zniszczeni kryminaliœci 29
Zniszczeni cz³onkowie gangów 821
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2344
Zniszczone pojazdy ziemne 559
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 111
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 779 877,00
Liczba przebitych kó³ 193
Liczba strza³ów w g³owê 497
Wywo³ane po¿ary 923
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 16106
Liczba straconych gwiazdek 14
EfektywnoϾ 55.43%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 243.33ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 600º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 24.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:03
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4258406.76ft
Dystans pokonany na nogach 515227.44ft
Dystans pokonany wp³aw 25339.15ft
Dystans pokonany samochodem 1752208.75ft
Dystans pokonany rowerem 166711.89ft
Dystans pokonany motocyklem 966618.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 36474.65ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 61308.05ft
Dystans pokonany samolotem 569385.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 150453.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14680.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 55:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 24:36
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 1:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:55
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:37
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!