About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: adorecm
Last Updated: 06/19/05 20:06
Viewed 12923 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 12.30%
Ranking kryminalny Pimp (1391)
Ostatnia Wykonana Misja Gray Imports
Czas grania 10:27
Miniête dni w grze 42 dni
Iloœæ zapisañ gry 59
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 3
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
22 po 28 próbach
78.57%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 20.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3670
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 11%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 4%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 2%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 3%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 57.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 17
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 17
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 94
Zabici zrekrutowani 33
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 143
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 235
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $68 200,00
Kasa wydana na modê $165,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $400,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $205,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $68 970,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $0,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5547 z 5618
98.74%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 36
Ludzie zniszczeni przez ciebie 817
Ludzie zniszczeni przez innych 164
Zniszczeni kryminaliœci 22
Zniszczeni cz³onkowie gangów 308
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 751
Zniszczone pojazdy ziemne 76
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $315 848,00
Liczba przebitych kó³ 142
Liczba strza³ów w g³owê 243
Wywo³ane po¿ary 17
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 114
Liczba straconych gwiazdek 70
EfektywnoϾ 78.57%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 136.67ft
Najwy¿szy skok 4
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 150º
Unikalne skoki znalezione 0 out of 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 893.89ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 264.16ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 159.03ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 842864.23ft
Dystans pokonany na nogach 172987.61ft
Dystans pokonany wp³aw 9.04ft
Dystans pokonany samochodem 407430.44ft
Dystans pokonany rowerem 94934.11ft
Dystans pokonany motocyklem 46836.37ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 87640.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 33026.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:36
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:37
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 4
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!