About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: adorecm
Last Updated: 06/19/05 20:06
Viewed 12844 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 12.30%
Nusikaltëlio reitingas Pimp (1391)
Paskutinë Pereita Misija Gray Imports
Þaidimo laikas 10:27
Þaidime praëjusios dienos 42 dienos
Þaidimas iðsaugotas 59
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 3
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
22 ið 28 bandymø
78.57%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 20.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3670
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 11%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 4%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 2%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 3%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 57.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 6
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 17
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 17
Verbuoti gaujos nariai 94
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 33
Viso nuþudyta gaujø nariø 143
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 235
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $68.200,00
Mados biudþetas $165,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $400,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $205,00
Visas apsipirkimo biudþetas $68.970,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5547 ið 5618
98.74%
Sunaudota sprogmenø (kg) 36
Tavo nuþudyti þmonës 817
Kitø nuþudyti þmonës 164
Nuþudyti nusikaltëliai 22
Nuþudyti gaujø nariai 308
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 751
Sunaikinti automobiliai/motociklai 76
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $315.848,00
Perðautos padangos 142
Ðûviai á galvà 243
Sukelti gaisrai 17
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 114
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 70
Paisekimas 78.57%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 136.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 150º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 893.89ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 264.16ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 159.03ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 842864.23ft
Pësèiomis nueita 172987.61ft
Plaukte nuplaukta 9.04ft
Automobiliu nuvaþiuota 407430.44ft
Dviraèiu nuvaþiuota 94934.11ft
Motociklu nuvaþiuota 46836.37ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 87640.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 33026.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:36
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:37
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 4
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!