About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: acidvicious
Last Updated: 01/22/09 15:12
Viewed 11991 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 37.97%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4246)
Paskutinë Pereita Misija Mike Toreno
Þaidimo laikas 22:32
Þaidime praëjusios dienos 84 dienos
Þaidimas iðsaugotas 116
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 41
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
55 ið 91 bandymø
60.44%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3230
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 94%
Pagarba 34%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 24%
Raumenys 98%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 62%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 47.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 6
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 17
Verbuoti gaujos nariai 90
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 27
Viso nuþudyta gaujø nariø 35
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 291
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $52.300,00
Mados biudþetas $1.170,00
Tatuiruoèiø biudþetas $575,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $16,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $54.735,00
Maisto biudþetas $82,00
Visas apsipirkimo biudþetas $107.462,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $325.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3663 ið 7812
46.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 69
Tavo nuþudyti þmonës 1050
Kitø nuþudyti þmonës 259
Nuþudyti nusikaltëliai 96
Nuþudyti gaujø nariai 245
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 802
Sunaikinti automobiliai/motociklai 231
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 92
Pridaryta þalos uþ $1.179.820,00
Perðautos padangos 66
Ðûviai á galvà 378
Sukelti gaisrai 187
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 244
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 134
Paisekimas 60.44%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 7160.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 65
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 488º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 16990270.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2854859.57ft
Pësèiomis nueita 224283.05ft
Plaukte nuplaukta 4797.51ft
Automobiliu nuvaþiuota 2006013.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 42657.16ft
Motociklu nuvaþiuota 454959.09ft
Laivu nuplaukta 7167.03ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 12669.28ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 68866.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 33446.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:31
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 87
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $31.575,00
Nuveþti keleiviai 58
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $14.385,00
Sàvadavimo lygis 7
Sàvadautos merginos 10
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $14.700,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 6:45
NRG-500 geriausias laikas 5:55
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!