About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Xperimental
Last Updated: 07/17/05 14:52
Viewed 11277 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Shooter (7495)
Ostatnia Wykonana Misja Chopper Checkpoint
Czas grania 37:30
Miniête dni w grze 136 dni
Iloœæ zapisañ gry 163
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 32
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 165 próbach
67.27%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 14%
Musku³y 94%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 86%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 6.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 33.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 54.72%
Utrzymane terytoria 29
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 77
Zabici zrekrutowani 23
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 62
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1103
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $86 280,00
Kasa wydana na modê $3 640,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $39 305,00
Kasa wydana na jedzenie $160,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $127 585,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $406 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 221,00
Kasa wygrana w kasynach $1 146,00
Kasa przegrana w kasynach $1 075,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11210 z 18045
62.12%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2500
Ludzie zniszczeni przez innych 457
Zniszczeni kryminaliœci 33
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1051
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2278
Zniszczone pojazdy ziemne 530
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 121
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 070 818,00
Liczba przebitych kó³ 143
Liczba strza³ów w g³owê 1363
Wywo³ane po¿ary 326
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 369
Liczba straconych gwiazdek 315
EfektywnoϾ 67.27%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 296.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 412º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1040.88ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 332.18ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 301616544.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:51
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5695005.59ft
Dystans pokonany na nogach 486723.28ft
Dystans pokonany wp³aw 8387.43ft
Dystans pokonany samochodem 3000289.75ft
Dystans pokonany rowerem 182218.17ft
Dystans pokonany motocyklem 1119716.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 39677.28ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 89305.66ft
Dystans pokonany samolotem 703204.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 10636.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 54846.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 20:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 1:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 5
Kryminaliœci zabici w Vigilante 15
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 79
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 153
Kasa zarobiona w taksówce $2 034,00
Podwiezieni pasa¿erowie 10
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 395,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 7
Kasa zarobiona jako alfons $12 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 6
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 7 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:31
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 4
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:22
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:34
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!