About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Xperimental
Last Updated: 07/17/05 14:52
Viewed 11209 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7495)
Paskutinë Pereita Misija Chopper Checkpoint
Þaidimo laikas 37:30
Þaidime praëjusios dienos 136 dienos
Þaidimas iðsaugotas 163
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 32
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 165 bandymø
67.27%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4510
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 14%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 86%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 6.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 31
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 54.72%
Priklausanèios teritorijos 29
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 77
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 23
Viso nuþudyta gaujø nariø 62
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1103
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $86.280,00
Mados biudþetas $3.640,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $39.305,00
Maisto biudþetas $160,00
Visas apsipirkimo biudþetas $127.585,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $406.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.221,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.146,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.075,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11210 ið 18045
62.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 2500
Kitø nuþudyti þmonës 457
Nuþudyti nusikaltëliai 33
Nuþudyti gaujø nariai 1051
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2278
Sunaikinti automobiliai/motociklai 530
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 121
Pridaryta þalos uþ $2.070.818,00
Perðautos padangos 143
Ðûviai á galvà 1363
Sukelti gaisrai 326
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 369
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 315
Paisekimas 67.27%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 296.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 412º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1040.88ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 332.18ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 301616544.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:51
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:51
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5695005.59ft
Pësèiomis nueita 486723.28ft
Plaukte nuplaukta 8387.43ft
Automobiliu nuvaþiuota 3000289.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 182218.17ft
Motociklu nuvaþiuota 1119716.50ft
Laivu nuplaukta 39677.28ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 89305.66ft
Lëktuvu nuskrista 703204.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 10636.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 54846.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:34
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 20:51
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 1:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 5
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 15
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 79
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 153
Taksi uþdirbti pinigai $2.034,00
Nuveþti keleiviai 10
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.395,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 7
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.900,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 6
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 7 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:31
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:54
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 4
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:22
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:34
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!