About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: WildKarrde
Last Updated: 06/27/05 19:51
Viewed 12724 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.61%
Ranking kryminalny Shooter (6918)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 53:25
Miniête dni w grze 208 dni
Iloœæ zapisañ gry 276
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 60
Przemalowania samochodów 87
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
109 po 185 próbach
58.92%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 85%
Seksapil 42%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 28.00%
Postêp z Michelle 93.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 20.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 29
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 22
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 821
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $42 660,00
Kasa wydana na modê $33 980,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 235,00
Kasa wydana na fryzjera $1 400,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $112 770,00
Kasa wydana na jedzenie $521,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $186 266,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $50,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $50,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10024 z 15568
64.39%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2204
Ludzie zniszczeni przez innych 430
Zniszczeni kryminaliœci 13
Zniszczeni cz³onkowie gangów 748
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1588
Zniszczone pojazdy ziemne 508
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 133
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 951 451,00
Liczba przebitych kó³ 169
Liczba strza³ów w g³owê 1255
Wywo³ane po¿ary 652
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 277
Liczba straconych gwiazdek 195
EfektywnoϾ 58.92%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 260.00ft
Najwy¿szy skok 20
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 758º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1281.45ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 193.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 9.48ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:49
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:49
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7879120.84ft
Dystans pokonany na nogach 561774.06ft
Dystans pokonany wp³aw 21608.41ft
Dystans pokonany samochodem 4285421.50ft
Dystans pokonany rowerem 154312.44ft
Dystans pokonany motocyklem 1519741.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 49369.90ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 351798.19ft
Dystans pokonany samolotem 783131.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 126276.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25686.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 1:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 9
Kasa zarobiona w taksówce $5 907,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:46
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!