About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: WildKarrde
Last Updated: 06/27/05 19:51
Viewed 12750 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.61%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6918)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 53:25
Þaidime praëjusios dienos 208 dienos
Þaidimas iðsaugotas 276
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 60
Perdaþyti automobiliai 87
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
109 ið 185 bandymø
58.92%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2040
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 85%
Seksualumas 42%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 85%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 28.00%
Progresas su Michelle 93.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 20.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 39.62%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 22
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 821
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $42.660,00
Mados biudþetas $33.980,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.235,00
Kirpyklø biudþetas $1.400,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $112.770,00
Maisto biudþetas $521,00
Visas apsipirkimo biudþetas $186.266,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $50,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $50,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10024 ið 15568
64.39%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 2204
Kitø nuþudyti þmonës 430
Nuþudyti nusikaltëliai 13
Nuþudyti gaujø nariai 748
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1588
Sunaikinti automobiliai/motociklai 508
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 133
Pridaryta þalos uþ $1.951.451,00
Perðautos padangos 169
Ðûviai á galvà 1255
Sukelti gaisrai 652
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 277
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 195
Paisekimas 58.92%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 20
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 758º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1281.45ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 193.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 9.48ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:49
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:49
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7879120.84ft
Pësèiomis nueita 561774.06ft
Plaukte nuplaukta 21608.41ft
Automobiliu nuvaþiuota 4285421.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 154312.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1519741.38ft
Laivu nuplaukta 49369.90ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 351798.19ft
Lëktuvu nuskrista 783131.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 126276.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 25686.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:19
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 1:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 9
Taksi uþdirbti pinigai $5.907,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:35
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:46
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!