About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Vortex
Last Updated: 06/19/05 20:04
Viewed 13426 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 20.32%
Ranking kryminalny Soldier (20013)
Ostatnia Wykonana Misja Just Business
Czas grania 8:59
Miniête dni w grze 32 dni
Iloœæ zapisañ gry 45
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 1
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 101
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
20 po 21 próbach
95.24%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 51 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 14%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 25%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 20.75%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 1
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 34
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $12 395,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 090,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $30,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $50 355,00
Kasa wydana na jedzenie $2,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $59 942,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $465 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
1865 z 2174
85.79%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 37
Ludzie zniszczeni przez ciebie 263
Ludzie zniszczeni przez innych 92
Zniszczeni kryminaliœci 8
Zniszczeni cz³onkowie gangów 25
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 182
Zniszczone pojazdy ziemne 110
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 4
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $462 410,00
Liczba przebitych kó³ 40
Liczba strza³ów w g³owê 42
Wywo³ane po¿ary 41
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 80
Liczba straconych gwiazdek 57
EfektywnoϾ 95.24%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 250.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 360º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 210.80ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 268.11ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 935839.57ft
Dystans pokonany na nogach 44307.36ft
Dystans pokonany wp³aw 1194.65ft
Dystans pokonany samochodem 634138.69ft
Dystans pokonany rowerem 23941.25ft
Dystans pokonany motocyklem 208056.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 9130.91ft
Dystans pokonany helikopterem 0.55ft
Dystans pokonany samolotem 7056.39ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8013.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 39
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!