About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Uschi
Last Updated: 07/03/05 17:14
Viewed 13627 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 59.36%
Ranking kryminalny Shooter (5066)
Ostatnia Wykonana Misja High Noon
Czas grania 37:41
Miniête dni w grze 139 dni
Iloœæ zapisañ gry 172
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 63
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 133 próbach
73.68%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 39%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 42%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 67%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 60%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 2%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 28
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 55.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 43.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 33
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 24
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 203
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $46 340,00
Kasa wydana na modê $19 174,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 654,00
Kasa wydana na fryzjera $1 450,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $91 698,00
Kasa wydana na jedzenie $624,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $156 340,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $370 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $21 345,00
Kasa wygrana w kasynach $10 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 11
Liczba sprzedanych ³upów 29
Kasa zarobiona na w³amaniach $6 500,00
Najwiêkszy ³up $4 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6067 z 10686
56.78%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 94
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1330
Ludzie zniszczeni przez innych 265
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 162
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1070
Zniszczone pojazdy ziemne 173
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 103
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 160 131,00
Liczba przebitych kó³ 110
Liczba strza³ów w g³owê 302
Wywo³ane po¿ary 355
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 294
Liczba straconych gwiazdek 242
EfektywnoϾ 73.68%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1026º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 691.24ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 240.72ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 45.59ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4662337.57ft
Dystans pokonany na nogach 402976.78ft
Dystans pokonany wp³aw 9972.80ft
Dystans pokonany samochodem 2885549.25ft
Dystans pokonany rowerem 34215.81ft
Dystans pokonany motocyklem 713366.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 29428.35ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 144978.91ft
Dystans pokonany samolotem 292712.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 145723.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3413.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 31:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:18
Czas lotu 0:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 640,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:05
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:48
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:10
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!