About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Uschi
Last Updated: 07/03/05 17:14
Viewed 13628 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 59.36%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5066)
Paskutinë Pereita Misija High Noon
Þaidimo laikas 37:41
Þaidime praëjusios dienos 139 dienos
Þaidimas iðsaugotas 172
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 63
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 133 bandymø
73.68%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 111.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5550
Þaidëjo statistikos
Storumas 39%
Iðtvermë 100%
Pagarba 42%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 67%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 60%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 2%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 28
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 55.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 43.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 33
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 24
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 203
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $46.340,00
Mados biudþetas $19.174,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.654,00
Kirpyklø biudþetas $1.450,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $91.698,00
Maisto biudþetas $624,00
Visas apsipirkimo biudþetas $156.340,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $370.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $21.345,00
Loðimuose laimëti pinigai $10.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 11
Parduota pavogtø dalykø 29
Vagystëmis uþdirbti pinigai $6.500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $4.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6067 ið 10686
56.78%
Sunaudota sprogmenø (kg) 94
Tavo nuþudyti þmonës 1330
Kitø nuþudyti þmonës 265
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 162
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1070
Sunaikinti automobiliai/motociklai 173
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 103
Pridaryta þalos uþ $1.160.131,00
Perðautos padangos 110
Ðûviai á galvà 302
Sukelti gaisrai 355
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 294
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 242
Paisekimas 73.68%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1026º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 691.24ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:17
Toliausiai ant priekinio rato 240.72ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 45.59ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4662337.57ft
Pësèiomis nueita 402976.78ft
Plaukte nuplaukta 9972.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 2885549.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 34215.81ft
Motociklu nuvaþiuota 713366.63ft
Laivu nuplaukta 29428.35ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 144978.91ft
Lëktuvu nuskrista 292712.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 145723.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3413.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 31:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:51
Laikas su raketine kuprine 0:18
Skrydþiø laikas 0:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.640,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:05
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:48
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:10
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!