About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: TokTok
Last Updated: 07/10/05 18:24
Viewed 11763 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15958)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 35:38
Miniête dni w grze 144 dni
Iloœæ zapisañ gry 212
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 48
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 192 próbach
75%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 84.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5060
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 99%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 12.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 13
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 472
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 000,00
Kasa wydana na modê $20 760,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $650,00
Kasa wydana na jedzenie $497,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $22 907,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $12 061 149,00
Kasa wygrana w kasynach $49 166 368,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $40 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9948 z 17558
56.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 178
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1942
Ludzie zniszczeni przez innych 263
Zniszczeni kryminaliœci 76
Zniszczeni cz³onkowie gangów 440
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1627
Zniszczone pojazdy ziemne 395
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 954 276,00
Liczba przebitych kó³ 99
Liczba strza³ów w g³owê 441
Wywo³ane po¿ary 325
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 250
Liczba straconych gwiazdek 157
EfektywnoϾ 75%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 807º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1192.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 178.25ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 324133600.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6082898.35ft
Dystans pokonany na nogach 345279.53ft
Dystans pokonany wp³aw 17142.74ft
Dystans pokonany samochodem 2943439.00ft
Dystans pokonany rowerem 192850.42ft
Dystans pokonany motocyklem 1382027.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37807.70ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 433959.13ft
Dystans pokonany samolotem 646409.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 83130.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 853.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:28
Czas lotu 1:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $16 418,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 005,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 7
Kasa zarobiona jako alfons $21 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:32
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 63
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 31
BMX Najlepszy czas 2:47
NRG-500 Najlepszy czas 4:32
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:04
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:37
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:44
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:59
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:48
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:45
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:28
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:02
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 2:02
Najlepszy czas w Barnstorming 4:48
Najlepszy czas w Military Service 4:14
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:28
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:53
Najlepszy czas w Heli Hell 5:42

Get Stats Like These!