About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: TokTok
Last Updated: 07/10/05 18:24
Viewed 11765 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15958)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 35:38
Þaidime praëjusios dienos 144 dienos
Þaidimas iðsaugotas 212
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 48
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 192 bandymø
75%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 84.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5060
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 99%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 12.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 13
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 472
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.000,00
Mados biudþetas $20.760,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $650,00
Maisto biudþetas $497,00
Visas apsipirkimo biudþetas $22.907,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $12.061.149,00
Loðimuose laimëti pinigai $49.166.368,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $40.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9948 ið 17558
56.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 178
Tavo nuþudyti þmonës 1942
Kitø nuþudyti þmonës 263
Nuþudyti nusikaltëliai 76
Nuþudyti gaujø nariai 440
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1627
Sunaikinti automobiliai/motociklai 395
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $1.954.276,00
Perðautos padangos 99
Ðûviai á galvà 441
Sukelti gaisrai 325
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 250
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 157
Paisekimas 75%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 807º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1192.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 178.25ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 324133600.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6082898.35ft
Pësèiomis nueita 345279.53ft
Plaukte nuplaukta 17142.74ft
Automobiliu nuvaþiuota 2943439.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 192850.42ft
Motociklu nuvaþiuota 1382027.00ft
Laivu nuplaukta 37807.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 433959.13ft
Lëktuvu nuskrista 646409.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 83130.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 853.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:06
Laikas su raketine kuprine 0:28
Skrydþiø laikas 1:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $16.418,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.005,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 7
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $21.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:32
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 63
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 31
BMX geriausias laikas 2:47
NRG-500 geriausias laikas 4:32
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:04
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:37
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:44
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:48
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:45
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:28
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:02
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 2:02
Geriausias laikas - Barnstorming 4:48
Geriausias laikas - Military Service 4:14
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:28
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:53
Geriausias laikas - Heli Hell 5:42

Get Stats Like These!