About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: The_Stick
Last Updated: 06/29/05 14:22
Viewed 11843 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7575)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 40:17
Miniête dni w grze 146 dni
Iloœæ zapisañ gry 160
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 81
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 52
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 187 próbach
77.01%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 178.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3240
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 83%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 28.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 11.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 33
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 62.26%
Utrzymane terytoria 33
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 33
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 41
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 35
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1167
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $49 940,00
Kasa wydana na modê $14 472,00
Kasa wydana na tatua¿e $204,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $320,00
Kasa wydana na tuning aut $18 480,00
Kasa wydana na jedzenie $668,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $83 014,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $7 150,00
Kasa wygrana w kasynach $9 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $5 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22570 z 30377
74.3%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 253
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2593
Ludzie zniszczeni przez innych 318
Zniszczeni kryminaliœci 126
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1142
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2293
Zniszczone pojazdy ziemne 503
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 101
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 041 762,00
Liczba przebitych kó³ 133
Liczba strza³ów w g³owê 621
Wywo³ane po¿ary 459
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 296
Liczba straconych gwiazdek 181
EfektywnoϾ 77.01%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 49
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1700º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 812.59ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 270.62ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 329162016.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:35
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5872698.26ft
Dystans pokonany na nogach 490848.16ft
Dystans pokonany wp³aw 30268.75ft
Dystans pokonany samochodem 2424178.50ft
Dystans pokonany rowerem 216578.03ft
Dystans pokonany motocyklem 1406641.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 49622.41ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 505872.50ft
Dystans pokonany samolotem 706492.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 42196.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:45
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:23
Czas lotu 2:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 115
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 454,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 375,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $7 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:17
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 82
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 51
BMX Najlepszy czas 2:08
NRG-500 Najlepszy czas 2:03
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:29
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:39
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:24
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:13
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:14
Najlepszy czas w World War Aces 2:36
Najlepszy czas w Barnstorming 4:48
Najlepszy czas w Military Service 6:29
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:16
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:02
Najlepszy czas w Heli Hell 4:31

Get Stats Like These!