About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: The_Stick
Last Updated: 06/29/05 14:22
Viewed 11786 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7575)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 40:17
Þaidime praëjusios dienos 146 dienos
Þaidimas iðsaugotas 160
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 81
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 52
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 187 bandymø
77.01%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 178.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3240
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 83%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 28.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 11.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 33
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 62.26%
Priklausanèios teritorijos 33
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 33
Verbuoti gaujos nariai 41
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 35
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1167
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $49.940,00
Mados biudþetas $14.472,00
Tatuiruoèiø biudþetas $204,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $320,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $18.480,00
Maisto biudþetas $668,00
Visas apsipirkimo biudþetas $83.014,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $7.150,00
Loðimuose laimëti pinigai $9.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22570 ið 30377
74.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 253
Tavo nuþudyti þmonës 2593
Kitø nuþudyti þmonës 318
Nuþudyti nusikaltëliai 126
Nuþudyti gaujø nariai 1142
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2293
Sunaikinti automobiliai/motociklai 503
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 101
Pridaryta þalos uþ $2.041.762,00
Perðautos padangos 133
Ðûviai á galvà 621
Sukelti gaisrai 459
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 296
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 181
Paisekimas 77.01%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 49
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1700º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 812.59ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 270.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 329162016.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:24
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:35
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5872698.26ft
Pësèiomis nueita 490848.16ft
Plaukte nuplaukta 30268.75ft
Automobiliu nuvaþiuota 2424178.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 216578.03ft
Motociklu nuvaþiuota 1406641.00ft
Laivu nuplaukta 49622.41ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 505872.50ft
Lëktuvu nuskrista 706492.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 42196.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:23
Skrydþiø laikas 2:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 115
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.454,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.375,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:17
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 82
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 51
BMX geriausias laikas 2:08
NRG-500 geriausias laikas 2:03
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:29
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:39
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:13
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:14
Geriausias laikas - World War Aces 2:36
Geriausias laikas - Barnstorming 4:48
Geriausias laikas - Military Service 6:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:16
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:02
Geriausias laikas - Heli Hell 4:31

Get Stats Like These!