About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: TexBastard
Last Updated: 07/31/06 17:54
Viewed 10888 times


Translate this page from Italian: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Macellaio (12029)
Ostatnia Wykonana Misja City Circuit
Czas grania 103:11
Miniête dni w grze 472 dni
Iloœæ zapisañ gry 767
Liczba odwiedzin w szpitalu 48
Razy utopiony 2
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 146
Przemalowania samochodów 150
Iloœæ odwiedzin na si³owni 36
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 268 próbach
54.1%
Zamalowane tagi 100 su 100
100%
Zrobione zdjêcia 221
100%
Zebrane podkowy 50 su 50
100%
Zebrane ostrygi 50 su 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 8.10m
Ostatni wynik w tañczeniu 5430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 31%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 64%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 44%
Ranga pilota Asso
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 73
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 56
Liczba us³ug dziwek 8
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 94.00%
Postêp z Helen¹ 94.00%
Postêp z Barbar¹ 98.00%
Postêp z Katie 98.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Killer
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Basso
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy 0
SMG Killer
AK47 Killer
M4 Killer
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 136
Zabici zrekrutowani 61
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 129
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2212
Najwiêkszy gang Famiglie di Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos di Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $197 680,00
Kasa wydana na modê $4 810,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 792,00
Kasa wydana na fryzjera $1 400,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $10 550,00
Kasa wydana na jedzenie $1 080,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $216 362,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $9 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $440 523,00
Kasa wygrana w kasynach $151 510,00
Kasa przegrana w kasynach $289 013,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 32
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 240,00
Najwiêkszy ³up $5 120,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
29887 z 42408
70.47%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 227
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5426
Ludzie zniszczeni przez innych 987
Zniszczeni kryminaliœci 78
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2103
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4271
Zniszczone pojazdy ziemne 1234
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 182
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 222 751,00
Liczba przebitych kó³ 418
Liczba strza³ów w g³owê 1700
Wywo³ane po¿ary 1369
Policja
Iloœæ ³apówek 32
Liczba zdobytych gwiazdek 1262
Liczba straconych gwiazdek 791
EfektywnoϾ 54.1%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppia acrobazia folle
Najd³uszy skok 1882.00m
Najwy¿szy skok 75
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1461º
Unikalne skoki znalezione 25 su 70
35.71%
Unikalne skoki wykonane 19 su 70
27.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 738.61m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:39
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 141.24m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 1:20
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 82.83m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:38
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5092082.01m
Dystans pokonany na nogach 400449.78m
Dystans pokonany wp³aw 16943.86m
Dystans pokonany samochodem 2170588.50m
Dystans pokonany rowerem 122632.23m
Dystans pokonany motocyklem 1299513.50m
Dystans pokonany ³odzi¹ 44856.41m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 88.68m
Dystans pokonany helikopterem 230564.42m
Dystans pokonany samolotem 756234.63m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 50121.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 89.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:37
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:11
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:07
Czas lotu 4:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $20 279,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 9
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $35 395,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $14 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 su 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 18:40
Dostarczone paczki 88
Pstrykniête zdjêcia 221
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 su 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 su 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 2:48
NRG-500 Najlepszy czas 2:27
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:44
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:09
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:50
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:07
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 2:10
Najlepszy czas w Barnstorming 4:54
Najlepszy czas w Military Service 5:46
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:24
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:51
Najlepszy czas w Heli Hell 6:09

Get Stats Like These!