About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: TexBastard
Last Updated: 07/31/06 17:54
Viewed 10871 times


Translate this page from Italian: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Macellaio (12029)
Paskutinë Pereita Misija City Circuit
Þaidimo laikas 103:11
Þaidime praëjusios dienos 472 dienos
Þaidimas iðsaugotas 767
Apsilankymai ligoninëje 48
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 146
Perdaþyti automobiliai 150
Gimnastikos salë aplankyta 36
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 268 bandymø
54.1%
Perpurkðti grafitai 100 su 100
100%
Nuotraukos 221
100%
Surinktos pasagos 50 su 50
100%
Surinktos kriauklës 50 su 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 8.10m
paskutinis ðokiø rezultatas 5430
Þaidëjo statistikos
Storumas 31%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 64%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 44%
Lakûnø reitingas Asso
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 73
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 56
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 94.00%
Progresas su Helena 94.00%
Progresas su Barbara 98.00%
Progresas su Katie 98.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Killer
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Basso
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas 0
SMG Killer
AK47 Killer
M4 Killer
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 60
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 136
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 61
Viso nuþudyta gaujø nariø 129
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2212
Didþiausia gauja Famiglie di Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos di Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $197.680,00
Mados biudþetas $4.810,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.792,00
Kirpyklø biudþetas $1.400,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.550,00
Maisto biudþetas $1.080,00
Visas apsipirkimo biudþetas $216.362,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $9.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $440.523,00
Loðimuose laimëti pinigai $151.510,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $289.013,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 32
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.120,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
29887 ið 42408
70.47%
Sunaudota sprogmenø (kg) 227
Tavo nuþudyti þmonës 5426
Kitø nuþudyti þmonës 987
Nuþudyti nusikaltëliai 78
Nuþudyti gaujø nariai 2103
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4271
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1234
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 182
Pridaryta þalos uþ $5.222.751,00
Perðautos padangos 418
Ðûviai á galvà 1700
Sukelti gaisrai 1369
Policija
policijos kyðiai 32
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1262
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 791
Paisekimas 54.1%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppia acrobazia folle
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1882.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 75
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1461º
Rasti unikalûs ðuoliai 25 su 70
35.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 19 su 70
27.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 738.61m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:39
Toliausiai ant priekinio rato 141.24m
Ilgiausiai ant priekinio rato 1:20
Toliausiai dviem ratais 82.83m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:38
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5092082.01m
Pësèiomis nueita 400449.78m
Plaukte nuplaukta 16943.86m
Automobiliu nuvaþiuota 2170588.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 122632.23m
Motociklu nuvaþiuota 1299513.50m
Laivu nuplaukta 44856.41m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 88.68m
Sraigtasparniu nuskrista 230564.42m
Lëktuvu nuskrista 756234.63m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 50121.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 89.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:37
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:11
Laikas su raketine kuprine 1:07
Skrydþiø laikas 4:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $20.279,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 9
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $35.395,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $14.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 su 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 18:40
Pristatyti siuntiniai 88
Padarytos nuotraukos 221
Pereiti tiro lygiai 12 su 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 su 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 2:48
NRG-500 geriausias laikas 2:27
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:44
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:01
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:54
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:50
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:07
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:01
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 2:10
Geriausias laikas - Barnstorming 4:54
Geriausias laikas - Military Service 5:46
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:24
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:51
Geriausias laikas - Heli Hell 6:09

Get Stats Like These!