About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Tartesk
Last Updated: 06/18/05 22:14
Viewed 13577 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.08%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8810)
Paskutinë Pereita Misija Saint Mark's Bistro
Þaidimo laikas 35:59
Þaidime praëjusios dienos 142 dienos
Þaidimas iðsaugotas 223
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 11
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
87 ið 111 bandymø
78.38%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 14 out of 50
28%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5880
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 14%
Raumenys 68%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 75.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 26
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1632
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.600,00
Mados biudþetas $25.829,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.500,00
Maisto biudþetas $82,00
Visas apsipirkimo biudþetas $29.111,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $262.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22468 ið 24814
90.55%
Sunaudota sprogmenø (kg) 189
Tavo nuþudyti þmonës 4059
Kitø nuþudyti þmonës 553
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 1564
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3814
Sunaikinti automobiliai/motociklai 459
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $2.941.838,00
Perðautos padangos 282
Ðûviai á galvà 1394
Sukelti gaisrai 532
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 39884
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 72
Paisekimas 78.38%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 435º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 331.91ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 231.63ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:44
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 19:59
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4013397.65ft
Pësèiomis nueita 633284.75ft
Plaukte nuplaukta 8943.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 2072555.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 100901.12ft
Motociklu nuvaþiuota 598152.81ft
Laivu nuplaukta 12802.73ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 64094.93ft
Lëktuvu nuskrista 436472.47ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 28970.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 57220.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:05
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.618,00
Nuveþti keleiviai 13
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.165,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 25
Padarytos nuotraukos 71
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!