About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Taavimon
Last Updated: 08/12/05 17:06
Viewed 12769 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.54%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9570)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 65:10
Miniête dni w grze 257 dni
Iloœæ zapisañ gry 352
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 240
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 30
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 171 próbach
64.33%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 103.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 80%
Seksapil 24%
Musku³y 43%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 85.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 67.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 115
Zabici zrekrutowani 60
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 92
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1118
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $506 100,00
Kasa wydana na modê $26 547,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $66 512,00
Kasa wydana na jedzenie $480,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $597 589,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 461 535,00
Kasa wygrana w kasynach $8 406 500,00
Kasa przegrana w kasynach $2 055 035,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16041 z 31934
50.23%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 188
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2932
Ludzie zniszczeni przez innych 653
Zniszczeni kryminaliœci 59
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1064
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2509
Zniszczone pojazdy ziemne 727
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 165
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 625 985,00
Liczba przebitych kó³ 268
Liczba strza³ów w g³owê 948
Wywo³ane po¿ary 498
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 484
Liczba straconych gwiazdek 336
EfektywnoϾ 64.33%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 370.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 818º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3513.14ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:38
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 174.46ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 117.04ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7220787.8ft
Dystans pokonany na nogach 1041988.81ft
Dystans pokonany wp³aw 17924.34ft
Dystans pokonany samochodem 3654004.50ft
Dystans pokonany rowerem 592772.50ft
Dystans pokonany motocyklem 995195.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 57127.18ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 103380.72ft
Dystans pokonany samolotem 579744.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 174110.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4540.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 24:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 6
Ugaszone po¿ary 32
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $5 717,00
Podwiezieni pasa¿erowie 27
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 15
Kasa zarobiona jako alfons $43 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 14
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 18 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:48
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!