About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Taavimon
Last Updated: 08/12/05 17:06
Viewed 12672 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.54%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9570)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 65:10
Þaidime praëjusios dienos 257 dienos
Þaidimas iðsaugotas 352
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 240
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 30
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 171 bandymø
64.33%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 103.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4040
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 80%
Seksualumas 24%
Raumenys 43%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 85.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 67.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 39.62%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 115
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 60
Viso nuþudyta gaujø nariø 92
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1118
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $506.100,00
Mados biudþetas $26.547,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $66.512,00
Maisto biudþetas $480,00
Visas apsipirkimo biudþetas $597.589,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.461.535,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.406.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $2.055.035,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16041 ið 31934
50.23%
Sunaudota sprogmenø (kg) 188
Tavo nuþudyti þmonës 2932
Kitø nuþudyti þmonës 653
Nuþudyti nusikaltëliai 59
Nuþudyti gaujø nariai 1064
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2509
Sunaikinti automobiliai/motociklai 727
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 165
Pridaryta þalos uþ $2.625.985,00
Perðautos padangos 268
Ðûviai á galvà 948
Sukelti gaisrai 498
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 484
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 336
Paisekimas 64.33%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 370.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 818º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3513.14ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:38
Toliausiai ant priekinio rato 174.46ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 117.04ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7220787.8ft
Pësèiomis nueita 1041988.81ft
Plaukte nuplaukta 17924.34ft
Automobiliu nuvaþiuota 3654004.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 592772.50ft
Motociklu nuvaþiuota 995195.31ft
Laivu nuplaukta 57127.18ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 103380.72ft
Lëktuvu nuskrista 579744.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 174110.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4540.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 24:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:13
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 6
Uþgesinti gaisrai 32
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $5.717,00
Nuveþti keleiviai 27
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 15
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $43.200,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 14
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 18 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:48
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!