About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: T_Beer
Last Updated: 12/08/07 18:30
Viewed 12818 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Godfather (502899)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 555:45
Miniête dni w grze 3295 dni
Iloœæ zapisañ gry 6726
Liczba odwiedzin w szpitalu 413
Razy utopiony 9
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 2199
Przemalowania samochodów 82
Iloœæ odwiedzin na si³owni 208
Iloœc wpisanych kodów 1441
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 497 próbach
29.18%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 48
Najdalszy skok na rowerze 198.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3390
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 41%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 11
Liczba udanych randek 135
Liczba spieprzonych randek 26
Liczba numerków z dziewczynami 86
Liczba us³ug dziwek 53
Postêp z Denise 68.00%
Postêp z Michelle 73.00%
Postêp z Helen¹ 77.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 44.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 75
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 62
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 62
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 631
Zabici zrekrutowani 375
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 836
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 5098
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 708 660,00
Kasa wydana na modê $131 268,00
Kasa wydana na tatua¿e $26 349,00
Kasa wydana na fryzjera $31 890,00
Kasa wydana na dziwki $64,00
Kasa wydana na klub striptizerski $9 640,00
Kasa wydana na tuning aut $921 902,00
Kasa wydana na jedzenie $12 266,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $4 743 135,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $3 003 406 848,00
Kasa wygrana w kasynach $3 886 491 904,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 161
Liczba sprzedanych ³upów 373
Kasa zarobiona na w³amaniach $187 180,00
Najwiêkszy ³up $32 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
363399 z 615479
59.04%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 2933
Ludzie zniszczeni przez ciebie 44062
Ludzie zniszczeni przez innych 4617
Zniszczeni kryminaliœci 2182
Zniszczeni cz³onkowie gangów 5001
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 28899
Zniszczone pojazdy ziemne 16430
Zniczone ³odzie 20
Zniszczone helikoptery i samoloty 9558
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $94 487 985,00
Liczba przebitych kó³ 3222
Liczba strza³ów w g³owê 6957
Wywo³ane po¿ary 11025
Policja
Iloœæ ³apówek 19
Liczba zdobytych gwiazdek 5408
Liczba straconych gwiazdek 1894
EfektywnoϾ 29.18%
Razy z³apany 45
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 7176.67ft
Najwy¿szy skok 704
najwiêcej fiko³ków przy skoku 11
Najwiêkszy obrót przy skoku 2842º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 7594.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 3:43
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 602.28ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 1:22
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 234.81ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 69:40
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 67970022.69ft
Dystans pokonany na nogach 6337320.50ft
Dystans pokonany wp³aw 306630.97ft
Dystans pokonany samochodem 27437532.00ft
Dystans pokonany rowerem 2709877.50ft
Dystans pokonany motocyklem 10970144.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 718794.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 15361.74ft
Dystans pokonany helikopterem 1748746.63ft
Dystans pokonany samolotem 16739025.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 520273.31ft
Dystans pokonany na bie¿ni 466316.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 79:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 114:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 7:34
Czas lotu 23:17
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 90
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1348
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $20 363,00
Podwiezieni pasa¿erowie 59
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 44
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $178 845,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 26
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:25
Dostarczone paczki 83
Pstrykniête zdjêcia 406
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 136:00
Najlepszy wynik w Kickstart 41
BMX Najlepszy czas 2:17
NRG-500 Najlepszy czas 3:07
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:08
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:53
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:17
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:21
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:07
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:09
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:31
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:30
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:20
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 6:28
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 7:07
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:46
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:59
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:54
Najlepszy czas w World War Aces 2:16
Najlepszy czas w Barnstorming 6:19
Najlepszy czas w Military Service 4:45
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:36
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:35
Najlepszy czas w Heli Hell 6:07

Get Stats Like These!