About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sygmus
Last Updated: 03/17/16 05:02
Viewed 8793 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.42%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8889)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 35:18
Miniête dni w grze 160 dni
Iloœæ zapisañ gry 277
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 6
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
128 po 189 próbach
67.72%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3130
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 98%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 6%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 58%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 90%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 42.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 92.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 43.40%
Utrzymane terytoria 23
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 39
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 46
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 785
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $102,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $86,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 150,00
Kasa wydana na jedzenie $32,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $6 684,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $643 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $144,00
Kasa wygrana w kasynach $40,00
Kasa przegrana w kasynach $104,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $42,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 16
Kasa zarobiona na w³amaniach $3 560,00
Najwiêkszy ³up $3 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19778 z 57634
34.32%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 88
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2857
Ludzie zniszczeni przez innych 473
Zniszczeni kryminaliœci 36
Zniszczeni cz³onkowie gangów 759
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2563
Zniszczone pojazdy ziemne 1087
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 157
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 415 517,00
Liczba przebitych kó³ 183
Liczba strza³ów w g³owê 550
Wywo³ane po¿ary 525
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 336
Liczba straconych gwiazdek 213
EfektywnoϾ 67.72%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 240.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 385
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.76ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 153.46ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 170.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:03
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5424430.55ft
Dystans pokonany na nogach 437013.59ft
Dystans pokonany wp³aw 22204.77ft
Dystans pokonany samochodem 3054230.75ft
Dystans pokonany rowerem 151130.06ft
Dystans pokonany motocyklem 860233.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 41039.83ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 320005.69ft
Dystans pokonany samolotem 503318.78ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35253.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:35
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 1:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $4 050,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 59
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:18
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:03
Najlepszy czas w World War Aces 2:20
Najlepszy czas w Barnstorming 5:04
Najlepszy czas w Military Service 5:38
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:08
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:00
Najlepszy czas w Heli Hell 4:38

Get Stats Like These!