About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sygmus
Last Updated: 03/17/16 05:02
Viewed 8765 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.42%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8889)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 35:18
Þaidime praëjusios dienos 160 dienos
Þaidimas iðsaugotas 277
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 6
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
128 ið 189 bandymø
67.72%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3130
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 98%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 6%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 58%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 90%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 42.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 92.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 39
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 46
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 785
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $102,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $86,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.150,00
Maisto biudþetas $32,00
Visas apsipirkimo biudþetas $6.684,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.600,00
Nuosavybës biudþetas $643.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $144,00
Loðimuose laimëti pinigai $40,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $104,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $42,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 16
Vagystëmis uþdirbti pinigai $3.560,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19778 ið 57634
34.32%
Sunaudota sprogmenø (kg) 88
Tavo nuþudyti þmonës 2857
Kitø nuþudyti þmonës 473
Nuþudyti nusikaltëliai 36
Nuþudyti gaujø nariai 759
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2563
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1087
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 157
Pridaryta þalos uþ $3.415.517,00
Perðautos padangos 183
Ðûviai á galvà 550
Sukelti gaisrai 525
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 336
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 213
Paisekimas 67.72%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 385
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.76ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 153.46ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 170.40ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:03
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5424430.55ft
Pësèiomis nueita 437013.59ft
Plaukte nuplaukta 22204.77ft
Automobiliu nuvaþiuota 3054230.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 151130.06ft
Motociklu nuvaþiuota 860233.75ft
Laivu nuplaukta 41039.83ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 320005.69ft
Lëktuvu nuskrista 503318.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35253.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 1:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $4.050,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 59
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:56
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:34
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:33
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:39
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:09
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:18
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:59
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:15
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:03
Geriausias laikas - World War Aces 2:20
Geriausias laikas - Barnstorming 5:04
Geriausias laikas - Military Service 5:38
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:08
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:00
Geriausias laikas - Heli Hell 4:38

Get Stats Like These!