About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SuctionTesticleMan
Last Updated: 07/12/05 17:02
Viewed 9947 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.29%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5751)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 35:04
Þaidime praëjusios dienos 158 dienos
Þaidimas iðsaugotas 68
Apsilankymai ligoninëje 94
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 34
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
95 ið 188 bandymø
50.53%
Perpurkðti grafitai 16 out of 100
16%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4370
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 30%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 41%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 68%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 53%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 16.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 11.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 40.74%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 127
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 80
Viso nuþudyta gaujø nariø 131
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1374
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $42.300,00
Mados biudþetas $17.995,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.798,00
Kirpyklø biudþetas $1.950,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $37.984,00
Maisto biudþetas $190,00
Visas apsipirkimo biudþetas $99.567,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $362.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.437,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.074,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13929 ið 26135
53.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 150
Tavo nuþudyti þmonës 2907
Kitø nuþudyti þmonës 669
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 1282
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1528
Sunaikinti automobiliai/motociklai 602
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 131
Pridaryta þalos uþ $1.877.727,00
Perðautos padangos 176
Ðûviai á galvà 1383
Sukelti gaisrai 599
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 316
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 187
Paisekimas 50.53%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 450º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 266.67ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 15.25ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:55
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:55
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4315793.96ft
Pësèiomis nueita 491088.91ft
Plaukte nuplaukta 6892.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 2409866.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 32433.25ft
Motociklu nuvaþiuota 551875.38ft
Laivu nuplaukta 48344.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 64825.51ft
Lëktuvu nuskrista 710467.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 122
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!