About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: StrykerV
Last Updated: 06/19/05 18:10
Viewed 12911 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.87%
Ranking kryminalny Shooter (6373)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 36:46
Miniête dni w grze 139 dni
Iloœæ zapisañ gry 164
Liczba odwiedzin w szpitalu 11
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 55
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 171 próbach
66.08%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 6 out of 50
12%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 55.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 67%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 36%
Musku³y 98%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 29.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 23.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 26
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 57
Zabici zrekrutowani 28
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 874
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $62 000,00
Kasa wydana na modê $33 658,00
Kasa wydana na tatua¿e $928,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $20 140,00
Kasa wydana na jedzenie $411,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $116 437,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $783 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $65,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $65,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12166 z 21367
56.94%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 85
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2225
Ludzie zniszczeni przez innych 398
Zniszczeni kryminaliœci 118
Zniszczeni cz³onkowie gangów 801
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1844
Zniszczone pojazdy ziemne 483
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 113
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 271 574,00
Liczba przebitych kó³ 143
Liczba strza³ów w g³owê 656
Wywo³ane po¿ary 1048
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 220
Liczba straconych gwiazdek 159
EfektywnoϾ 66.08%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 580º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 801.68ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 168.70ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 262.10ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5217522.21ft
Dystans pokonany na nogach 524406.56ft
Dystans pokonany wp³aw 8955.49ft
Dystans pokonany samochodem 2579482.75ft
Dystans pokonany rowerem 49679.67ft
Dystans pokonany motocyklem 996824.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 38574.03ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 215051.42ft
Dystans pokonany samolotem 712290.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 29940.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 62316.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 17:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:22
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:00
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:57
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:09
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:56
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:18
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!