About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: StrykerV
Last Updated: 06/19/05 18:10
Viewed 12854 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.87%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6373)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 36:46
Þaidime praëjusios dienos 139 dienos
Þaidimas iðsaugotas 164
Apsilankymai ligoninëje 11
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 55
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 171 bandymø
66.08%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 6 out of 50
12%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 55.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3400
Þaidëjo statistikos
Storumas 67%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 36%
Raumenys 98%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 29.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 23.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 26
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 28
Viso nuþudyta gaujø nariø 37
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 874
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $62.000,00
Mados biudþetas $33.658,00
Tatuiruoèiø biudþetas $928,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $20.140,00
Maisto biudþetas $411,00
Visas apsipirkimo biudþetas $116.437,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $783.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $65,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $65,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12166 ið 21367
56.94%
Sunaudota sprogmenø (kg) 85
Tavo nuþudyti þmonës 2225
Kitø nuþudyti þmonës 398
Nuþudyti nusikaltëliai 118
Nuþudyti gaujø nariai 801
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1844
Sunaikinti automobiliai/motociklai 483
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 113
Pridaryta þalos uþ $2.271.574,00
Perðautos padangos 143
Ðûviai á galvà 656
Sukelti gaisrai 1048
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 220
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 159
Paisekimas 66.08%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 580º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 801.68ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 168.70ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 262.10ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:32
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5217522.21ft
Pësèiomis nueita 524406.56ft
Plaukte nuplaukta 8955.49ft
Automobiliu nuvaþiuota 2579482.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 49679.67ft
Motociklu nuvaþiuota 996824.88ft
Laivu nuplaukta 38574.03ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 215051.42ft
Lëktuvu nuskrista 712290.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 29940.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 62316.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 17:00
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:22
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:00
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:57
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:56
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:18
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!