About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Stevan
Last Updated: 06/20/05 16:37
Viewed 10697 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 52.41%
Ranking kryminalny Shooter (7014)
Ostatnia Wykonana Misja Cut Throat Business
Czas grania 30:20
Miniête dni w grze 114 dni
Iloœæ zapisañ gry 83
Liczba odwiedzin w szpitalu 30
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 17
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
88 po 150 próbach
58.67%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 45%
Respekt 66%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 19%
Musku³y 73%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 85%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 4.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 9.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 11
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 19.30%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 12
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 379
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $241 840,00
Kasa wydana na modê $79 669,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 005,00
Kasa wydana na fryzjera $2 285,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $29 630,00
Kasa wydana na jedzenie $170,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $352 749,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $400 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $960 070,00
Kasa wygrana w kasynach $10 723 720,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $9 960 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $60 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $500,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6749 z 12894
52.34%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 87
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1452
Ludzie zniszczeni przez innych 309
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 343
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1026
Zniszczone pojazdy ziemne 236
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 347 999,00
Liczba przebitych kó³ 121
Liczba strza³ów w g³owê 446
Wywo³ane po¿ary 399
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 237
Liczba straconych gwiazdek 169
EfektywnoϾ 58.67%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 549º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 681.32ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 326.88ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3574777.75ft
Dystans pokonany na nogach 340790.84ft
Dystans pokonany wp³aw 11305.49ft
Dystans pokonany samochodem 1726111.38ft
Dystans pokonany rowerem 103880.89ft
Dystans pokonany motocyklem 854377.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 35860.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1140.72ft
Dystans pokonany helikopterem 50204.85ft
Dystans pokonany samolotem 444232.28ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6873.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:41
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!