About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Stevan
Last Updated: 06/20/05 16:37
Viewed 10679 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 52.41%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7014)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 30:20
Þaidime praëjusios dienos 114 dienos
Þaidimas iðsaugotas 83
Apsilankymai ligoninëje 30
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 17
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
88 ið 150 bandymø
58.67%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2750
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 45%
Pagarba 66%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 19%
Raumenys 73%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 85%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 4.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 9.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 19.30%
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 12
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 379
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $241.840,00
Mados biudþetas $79.669,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.005,00
Kirpyklø biudþetas $2.285,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $29.630,00
Maisto biudþetas $170,00
Visas apsipirkimo biudþetas $352.749,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $400.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $960.070,00
Loðimuose laimëti pinigai $10.723.720,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $9.960.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $60.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6749 ið 12894
52.34%
Sunaudota sprogmenø (kg) 87
Tavo nuþudyti þmonës 1452
Kitø nuþudyti þmonës 309
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 343
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1026
Sunaikinti automobiliai/motociklai 236
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $1.347.999,00
Perðautos padangos 121
Ðûviai á galvà 446
Sukelti gaisrai 399
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 237
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 169
Paisekimas 58.67%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 549º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 681.32ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 326.88ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3574777.75ft
Pësèiomis nueita 340790.84ft
Plaukte nuplaukta 11305.49ft
Automobiliu nuvaþiuota 1726111.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 103880.89ft
Motociklu nuvaþiuota 854377.88ft
Laivu nuplaukta 35860.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1140.72ft
Sraigtasparniu nuskrista 50204.85ft
Lëktuvu nuskrista 444232.28ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6873.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:35
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:41
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!