About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SteffL
Last Updated: 06/19/05 19:20
Viewed 11964 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 62.57%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7524)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 40:57
Miniête dni w grze 140 dni
Iloœæ zapisañ gry 149
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 151 próbach
68.21%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 24%
Wytrzyma³oœæ 90%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 52%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 5%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Hitman
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 43.40%
Utrzymane terytoria 23
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 891
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $732 020,00
Kasa wydana na modê $29 744,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 334,00
Kasa wydana na fryzjera $835,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $19 619,00
Kasa wydana na jedzenie $540,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $782 892,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $506 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $49 689,00
Kasa wygrana w kasynach $67 912,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $40 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 600,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9371 z 17294
54.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 93
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2297
Ludzie zniszczeni przez innych 354
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 835
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2111
Zniszczone pojazdy ziemne 372
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 847 402,00
Liczba przebitych kó³ 130
Liczba strza³ów w g³owê 1012
Wywo³ane po¿ary 490
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 251
Liczba straconych gwiazdek 195
EfektywnoϾ 68.21%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 263.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 904º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 497.57ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 117.66ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 436972256.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5793032.95ft
Dystans pokonany na nogach 502014.53ft
Dystans pokonany wp³aw 11879.39ft
Dystans pokonany samochodem 2006918.50ft
Dystans pokonany rowerem 459918.00ft
Dystans pokonany motocyklem 1635572.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 75401.45ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 93134.70ft
Dystans pokonany samolotem 993114.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 6736.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8343.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:18
Czas lotu 1:24
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 395,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 45
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:54
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!