About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SteffL
Last Updated: 06/19/05 19:20
Viewed 12028 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.57%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7524)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 40:57
Þaidime praëjusios dienos 140 dienos
Þaidimas iðsaugotas 149
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 64
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 151 bandymø
68.21%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3820
Þaidëjo statistikos
Storumas 24%
Iðtvermë 90%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 5%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 891
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $732.020,00
Mados biudþetas $29.744,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.334,00
Kirpyklø biudþetas $835,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $19.619,00
Maisto biudþetas $540,00
Visas apsipirkimo biudþetas $782.892,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $506.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $49.689,00
Loðimuose laimëti pinigai $67.912,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $40.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.600,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9371 ið 17294
54.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 93
Tavo nuþudyti þmonës 2297
Kitø nuþudyti þmonës 354
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 835
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2111
Sunaikinti automobiliai/motociklai 372
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $1.847.402,00
Perðautos padangos 130
Ðûviai á galvà 1012
Sukelti gaisrai 490
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 251
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 195
Paisekimas 68.21%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 904º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 497.57ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 117.66ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 436972256.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:54
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5793032.95ft
Pësèiomis nueita 502014.53ft
Plaukte nuplaukta 11879.39ft
Automobiliu nuvaþiuota 2006918.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 459918.00ft
Motociklu nuvaþiuota 1635572.00ft
Laivu nuplaukta 75401.45ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 93134.70ft
Lëktuvu nuskrista 993114.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6736.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8343.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:03
Laikas su raketine kuprine 0:18
Skrydþiø laikas 1:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.395,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 45
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:54
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!