About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sp1tF1r3
Last Updated: 08/10/08 15:11
Viewed 10914 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.66%
Ranking kryminalny Shooter (6219)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 22:34
Miniête dni w grze 95 dni
Iloœæ zapisañ gry 149
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 180
Liczba zjedzonych posi³ków 9
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 136 próbach
83.09%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 9 out of 50
18%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4330
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 17%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 95%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 54%
Musku³y 75%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 60%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 16.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 15
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 26
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 666
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $44 300,00
Kasa wydana na modê $3 264,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 020,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $71 464,00
Kasa wydana na jedzenie $82,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $117 630,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $704 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $42,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $42,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $32,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9694 z 14880
65.15%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 83
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1879
Ludzie zniszczeni przez innych 285
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 631
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 1672
Zniszczone pojazdy ziemne 434
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 117
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 976 880,00
Liczba przebitych kó³ 108
Liczba strza³ów w g³owê 953
Wywo³ane po¿ary 1090
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 210
Liczba straconych gwiazdek 134
EfektywnoϾ 83.09%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 433.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 356º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4101.26ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 254.58ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 116.47ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:41
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:41
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3762791.78ft
Dystans pokonany na nogach 303390.63ft
Dystans pokonany wp³aw 5934.82ft
Dystans pokonany samochodem 1870996.25ft
Dystans pokonany rowerem 86794.72ft
Dystans pokonany motocyklem 990888.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 38224.66ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 105168.65ft
Dystans pokonany samolotem 264270.09ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 61193.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35930.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:11
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 40
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:12
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:49
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:07
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!