About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sp1tF1r3
Last Updated: 08/10/08 15:11
Viewed 10941 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 71.66%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6219)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 22:34
Þaidime praëjusios dienos 95 dienos
Þaidimas iðsaugotas 149
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 180
Suvalgyti patiekalai 9
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 136 bandymø
83.09%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 9 out of 50
18%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4330
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 100%
Pagarba 95%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 54%
Raumenys 75%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 60%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 16.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 26
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 666
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $44.300,00
Mados biudþetas $3.264,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.020,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $71.464,00
Maisto biudþetas $82,00
Visas apsipirkimo biudþetas $117.630,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $704.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $42,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $42,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $32,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9694 ið 14880
65.15%
Sunaudota sprogmenø (kg) 83
Tavo nuþudyti þmonës 1879
Kitø nuþudyti þmonës 285
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 631
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 2
Viso teisëtø nuþudymø 1672
Sunaikinti automobiliai/motociklai 434
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 117
Pridaryta þalos uþ $1.976.880,00
Perðautos padangos 108
Ðûviai á galvà 953
Sukelti gaisrai 1090
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 210
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 134
Paisekimas 83.09%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 433.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 356º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4101.26ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:36
Toliausiai ant priekinio rato 254.58ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 116.47ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:41
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3762791.78ft
Pësèiomis nueita 303390.63ft
Plaukte nuplaukta 5934.82ft
Automobiliu nuvaþiuota 1870996.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 86794.72ft
Motociklu nuvaþiuota 990888.63ft
Laivu nuplaukta 38224.66ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 105168.65ft
Lëktuvu nuskrista 264270.09ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 61193.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35930.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:31
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 40
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:12
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:49
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:07
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:16
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!