About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SomeonE_6107799
Last Updated: 06/19/05 19:11
Viewed 12038 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 45.45%
Ranking kryminalny Loc (3917)
Ostatnia Wykonana Misja Bandito County
Czas grania 20:33
Miniête dni w grze 88 dni
Iloœæ zapisañ gry 146
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 24
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
82 po 122 próbach
67.21%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 102.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 61%
Wytrzyma³oœæ 80%
Respekt 30%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 42%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 39%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 22.00%
Postêp z Michelle 8.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 2
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 5
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 103
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $900,00
Kasa wydana na modê $890,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 019,00
Kasa wydana na fryzjera $630,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $235,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $6 674,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $160 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
3153 z 6544
48.18%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 88
Ludzie zniszczeni przez ciebie 615
Ludzie zniszczeni przez innych 198
Zniszczeni kryminaliœci 3
Zniszczeni cz³onkowie gangów 68
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 518
Zniszczone pojazdy ziemne 151
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $909 281,00
Liczba przebitych kó³ 113
Liczba strza³ów w g³owê 184
Wywo³ane po¿ary 410
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 137
Liczba straconych gwiazdek 91
EfektywnoϾ 67.21%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 206.67ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 493º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 190.02ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 264.81ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 241.74ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2762766.95ft
Dystans pokonany na nogach 270630.97ft
Dystans pokonany wp³aw 7320.02ft
Dystans pokonany samochodem 1328587.00ft
Dystans pokonany rowerem 240538.67ft
Dystans pokonany motocyklem 532513.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23944.94ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 63027.28ft
Dystans pokonany samolotem 280024.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 11050.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5130.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:42
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:30
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:29
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:05
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:25
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:30
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!