About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SomeonE_6107799
Last Updated: 06/19/05 19:11
Viewed 12006 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 45.45%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3917)
Paskutinë Pereita Misija Bandito County
Þaidimo laikas 20:33
Þaidime praëjusios dienos 88 dienos
Þaidimas iðsaugotas 146
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 24
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
82 ið 122 bandymø
67.21%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 102.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3510
Þaidëjo statistikos
Storumas 61%
Iðtvermë 80%
Pagarba 30%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 42%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 39%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 22.00%
Progresas su Michelle 8.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 5
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 103
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $900,00
Mados biudþetas $890,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.019,00
Kirpyklø biudþetas $630,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $235,00
Visas apsipirkimo biudþetas $6.674,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3153 ið 6544
48.18%
Sunaudota sprogmenø (kg) 88
Tavo nuþudyti þmonës 615
Kitø nuþudyti þmonës 198
Nuþudyti nusikaltëliai 3
Nuþudyti gaujø nariai 68
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 518
Sunaikinti automobiliai/motociklai 151
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $909.281,00
Perðautos padangos 113
Ðûviai á galvà 184
Sukelti gaisrai 410
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 137
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 91
Paisekimas 67.21%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 206.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 493º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 190.02ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 264.81ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 241.74ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2762766.95ft
Pësèiomis nueita 270630.97ft
Plaukte nuplaukta 7320.02ft
Automobiliu nuvaþiuota 1328587.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 240538.67ft
Motociklu nuvaþiuota 532513.88ft
Laivu nuplaukta 23944.94ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 63027.28ft
Lëktuvu nuskrista 280024.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 11050.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5130.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:42
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:30
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:29
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:05
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:25
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:30
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!