About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Solstice
Last Updated: 03/18/06 20:35
Viewed 12066 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (14144)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 89:50
Miniête dni w grze 315 dni
Iloœæ zapisañ gry 276
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 179
Przemalowania samochodów 90
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 351 próbach
41.03%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 70.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 51%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 74%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 66
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 312
Zabici zrekrutowani 104
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 172
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2329
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $756 920,00
Kasa wydana na modê $1 225,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 405,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $128 330,00
Kasa wydana na jedzenie $1 712,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $876 442,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $8 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $22 198 372,00
Kasa wygrana w kasynach $30 252 852,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $8 740 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
32274 z 64274
50.21%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 583
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4658
Ludzie zniszczeni przez innych 851
Zniszczeni kryminaliœci 110
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2253
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3448
Zniszczone pojazdy ziemne 1037
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 214
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 145 119,00
Liczba przebitych kó³ 443
Liczba strza³ów w g³owê 1084
Wywo³ane po¿ary 868
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 683
Liczba straconych gwiazdek 444
EfektywnoϾ 41.03%
Razy z³apany 9
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 750º
Unikalne skoki znalezione 16 out of 70
22.86%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1589.86ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:26
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 567.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 175.97ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 14:41
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 14:41
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11433507.89ft
Dystans pokonany na nogach 1091131.50ft
Dystans pokonany wp³aw 43368.64ft
Dystans pokonany samochodem 5976134.00ft
Dystans pokonany rowerem 272952.94ft
Dystans pokonany motocyklem 1753151.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 173436.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5525.00ft
Dystans pokonany helikopterem 403014.53ft
Dystans pokonany samolotem 1558772.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 151960.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4060.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 30:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 6:17
Czas lotu 3:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 99
Kasa zarobiona w taksówce $5 813,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 540,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $13 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:30
Dostarczone paczki 63
Pstrykniête zdjêcia 204
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 38
BMX Najlepszy czas 3:03
NRG-500 Najlepszy czas 2:57
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:45
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:14
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:30
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:50
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:22
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:28
Najlepszy czas w World War Aces 2:18
Najlepszy czas w Barnstorming 7:06
Najlepszy czas w Military Service 13:40
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:32
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:02
Najlepszy czas w Heli Hell 7:25

Get Stats Like These!