About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Solstice
Last Updated: 03/18/06 20:35
Viewed 12006 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (14144)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 89:50
Þaidime praëjusios dienos 315 dienos
Þaidimas iðsaugotas 276
Apsilankymai ligoninëje 32
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 179
Perdaþyti automobiliai 90
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 351 bandymø
41.03%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 70.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4420
Þaidëjo statistikos
Storumas 51%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 74%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 66
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 312
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 104
Viso nuþudyta gaujø nariø 172
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2329
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $756.920,00
Mados biudþetas $1.225,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.405,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $128.330,00
Maisto biudþetas $1.712,00
Visas apsipirkimo biudþetas $876.442,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $8.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $22.198.372,00
Loðimuose laimëti pinigai $30.252.852,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $8.740.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
32274 ið 64274
50.21%
Sunaudota sprogmenø (kg) 583
Tavo nuþudyti þmonës 4658
Kitø nuþudyti þmonës 851
Nuþudyti nusikaltëliai 110
Nuþudyti gaujø nariai 2253
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3448
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1037
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 214
Pridaryta þalos uþ $5.145.119,00
Perðautos padangos 443
Ðûviai á galvà 1084
Sukelti gaisrai 868
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 683
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 444
Paisekimas 41.03%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 750º
Rasti unikalûs ðuoliai 16 out of 70
22.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1589.86ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 567.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 175.97ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 14:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 14:41
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11433507.89ft
Pësèiomis nueita 1091131.50ft
Plaukte nuplaukta 43368.64ft
Automobiliu nuvaþiuota 5976134.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 272952.94ft
Motociklu nuvaþiuota 1753151.88ft
Laivu nuplaukta 173436.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5525.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 403014.53ft
Lëktuvu nuskrista 1558772.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 151960.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4060.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 30:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:14
Laikas su raketine kuprine 6:17
Skrydþiø laikas 3:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 99
Taksi uþdirbti pinigai $5.813,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.540,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 22:30
Pristatyti siuntiniai 63
Padarytos nuotraukos 204
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 38
BMX geriausias laikas 3:03
NRG-500 geriausias laikas 2:57
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:52
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:56
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:45
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:14
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:30
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:50
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:22
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:28
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 7:06
Geriausias laikas - Military Service 13:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:32
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:02
Geriausias laikas - Heli Hell 7:25

Get Stats Like These!