About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Snaki
Last Updated: 06/19/05 18:31
Viewed 13141 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10175)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 25:15
Miniête dni w grze 101 dni
Iloœæ zapisañ gry 146
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 132
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 121
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
95 po 118 próbach
80.51%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 53.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 95%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 12.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 27
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 613
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 040 900,00
Kasa wydana na modê $829,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 678,00
Kasa wydana na fryzjera $2 100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $360,00
Kasa wydana na tuning aut $500,00
Kasa wydana na jedzenie $1 201,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 047 708,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $989 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7830 z 16920
46.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 149
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1580
Ludzie zniszczeni przez innych 247
Zniszczeni kryminaliœci 9
Zniszczeni cz³onkowie gangów 572
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1463
Zniszczone pojazdy ziemne 451
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 102
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 623 161,00
Liczba przebitych kó³ 98
Liczba strza³ów w g³owê 860
Wywo³ane po¿ary 664
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 187
Liczba straconych gwiazdek 106
EfektywnoϾ 80.51%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 283.33ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 389º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 177.34ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 103.07ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:02
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2996317.64ft
Dystans pokonany na nogach 302653.00ft
Dystans pokonany wp³aw 10977.22ft
Dystans pokonany samochodem 1366466.50ft
Dystans pokonany rowerem 175700.64ft
Dystans pokonany motocyklem 380618.78ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 40353.99ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 127201.90ft
Dystans pokonany samolotem 477992.28ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 60213.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 54140.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 11
Ludzie uratowani w misji medyka 67
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:57
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!