About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Snaki
Last Updated: 06/19/05 18:31
Viewed 13185 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10175)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 25:15
Þaidime praëjusios dienos 101 dienos
Þaidimas iðsaugotas 146
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 132
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 121
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
95 ið 118 bandymø
80.51%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 53.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3470
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 95%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 12.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 27
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 613
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.040.900,00
Mados biudþetas $829,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.678,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $360,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $1.201,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.047.708,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $989.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7830 ið 16920
46.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 149
Tavo nuþudyti þmonës 1580
Kitø nuþudyti þmonës 247
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 572
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1463
Sunaikinti automobiliai/motociklai 451
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $1.623.161,00
Perðautos padangos 98
Ðûviai á galvà 860
Sukelti gaisrai 664
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 187
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 106
Paisekimas 80.51%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 283.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 389º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 177.34ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 103.07ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2996317.64ft
Pësèiomis nueita 302653.00ft
Plaukte nuplaukta 10977.22ft
Automobiliu nuvaþiuota 1366466.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 175700.64ft
Motociklu nuvaþiuota 380618.78ft
Laivu nuplaukta 40353.99ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 127201.90ft
Lëktuvu nuskrista 477992.28ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 60213.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 54140.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:03
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 11
Greitàja iðgelbëti þmonës 67
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:57
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:45
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:34
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!