About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Slippery_Jim
Last Updated: 06/23/05 13:20
Viewed 10640 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 14.97%
Ranking kryminalny Hustler (999)
Ostatnia Wykonana Misja Robbing Uncle Sam
Czas grania 16:06
Miniête dni w grze 57 dni
Iloœæ zapisañ gry 57
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
24 po 35 próbach
68.57%
Zamalowane tagi 41 out of 100
41%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 63.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 76%
Respekt 30%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 5%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 10%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 15%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 22.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 17
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 17
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 50
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 337
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $27 100,00
Kasa wydana na modê $495,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $240,00
Kasa wydana na tuning aut $400,00
Kasa wydana na jedzenie $115,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $27 960,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $10 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2903 z 4033
71.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 39
Ludzie zniszczeni przez ciebie 548
Ludzie zniszczeni przez innych 210
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 285
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 467
Zniszczone pojazdy ziemne 61
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 1
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $167 371,00
Liczba przebitych kó³ 55
Liczba strza³ów w g³owê 146
Wywo³ane po¿ary 22
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 60
Liczba straconych gwiazdek 58
EfektywnoϾ 68.57%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 156.67ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 248º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 552.81ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 20.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1386811.09ft
Dystans pokonany na nogach 157060.47ft
Dystans pokonany wp³aw 1584.34ft
Dystans pokonany samochodem 714647.88ft
Dystans pokonany rowerem 187405.36ft
Dystans pokonany motocyklem 259192.42ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 35803.96ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 22163.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8953.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:46
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!