About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Slippery_Jim
Last Updated: 06/23/05 13:20
Viewed 10662 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 14.97%
Nusikaltëlio reitingas Hustler (999)
Paskutinë Pereita Misija Robbing Uncle Sam
Þaidimo laikas 16:06
Þaidime praëjusios dienos 57 dienos
Þaidimas iðsaugotas 57
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 12
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
24 ið 35 bandymø
68.57%
Perpurkðti grafitai 41 out of 100
41%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 63.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4400
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 76%
Pagarba 30%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 5%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 10%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 15%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 22.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 6
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 17
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 17
Verbuoti gaujos nariai 50
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 337
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $27.100,00
Mados biudþetas $495,00
Tatuiruoèiø biudþetas $50,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $240,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $400,00
Maisto biudþetas $115,00
Visas apsipirkimo biudþetas $27.960,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $10.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2903 ið 4033
71.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 39
Tavo nuþudyti þmonës 548
Kitø nuþudyti þmonës 210
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 285
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 467
Sunaikinti automobiliai/motociklai 61
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $167.371,00
Perðautos padangos 55
Ðûviai á galvà 146
Sukelti gaisrai 22
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 60
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 58
Paisekimas 68.57%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 156.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 248º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 552.81ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 20.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1386811.09ft
Pësèiomis nueita 157060.47ft
Plaukte nuplaukta 1584.34ft
Automobiliu nuvaþiuota 714647.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 187405.36ft
Motociklu nuvaþiuota 259192.42ft
Laivu nuplaukta 35803.96ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 22163.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8953.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:43
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:46
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!