About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SlipperyJim
Last Updated: 08/27/05 01:00
Viewed 12393 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.71%
Ranking kryminalny Shooter (6442)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 46:19
Miniête dni w grze 165 dni
Iloœæ zapisañ gry 184
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 37
Przemalowania samochodów 30
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 141 próbach
69.5%
Zamalowane tagi 41 out of 100
41%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 63.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6100
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 13%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 55%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 83%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 7
Postêp z Denise 58.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 158
Zabici zrekrutowani 65
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 119
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 990
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $262 820,00
Kasa wydana na modê $6 701,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 340,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $182,00
Kasa wydana na klub striptizerski $440,00
Kasa wydana na tuning aut $400,00
Kasa wydana na jedzenie $326,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $272 087,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $518 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $7 879,00
Kasa wygrana w kasynach $51 137,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $50 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13760 z 21436
64.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 157
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2135
Ludzie zniszczeni przez innych 666
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 890
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1923
Zniszczone pojazdy ziemne 732
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 974 597,00
Liczba przebitych kó³ 157
Liczba strza³ów w g³owê 519
Wywo³ane po¿ary 640
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 225
Liczba straconych gwiazdek 195
EfektywnoϾ 69.5%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 250.00ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 415º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 982.48ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 224.36ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 20.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5015862.46ft
Dystans pokonany na nogach 510064.94ft
Dystans pokonany wp³aw 13360.83ft
Dystans pokonany samochodem 2419311.50ft
Dystans pokonany rowerem 211636.89ft
Dystans pokonany motocyklem 952758.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 119655.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 224313.09ft
Dystans pokonany samolotem 521277.69ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 30383.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 13100.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 5
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 8
Ugaszone po¿ary 50
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 33
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:42
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!